Búsqueda actual category

Economía, Página 3

JÓVENES POR EUROPA O LA FUGA DE CEREBROS

Tomado de unadocenade.com/una-docena-de-vinetas-de-eneko-para-retratar-la-marca-espana/ Quizás uno de los aspectos más negativos de la actual crisis está siendo la emigración de jóvenes hacia el exterior. Es lo que eufemísticamente se ha llamado movilidad exterior y que no es otra cosa que una fuga de cerebros a gran escala, pues gran parte de estos jóvenes están sobradamente preparados, con […]

¿UNA TERCERA CRISIS DENTRO DE LA CRISIS?

Ya explicamos en otra ocasión que nuestra crisis ha tenido (por el momento) forma de W. Una primera crisis (la derivada del desplome del sistema bancario), unos famosos brotes verdes y una segunda crisis con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora se nos habla de recuperación (de fuertes raíces), pero cuidado, que no todos […]

Unitat didàctica y projecte sobre la globalització (versió valencià/català)

Gràcies al treball dels meus companys d’ATTAC Alacant, la unitat didàctica sobre la globalització s’ha traduït al català / valencià.

Unitat didàctica sobre la globalització que pot plantejar com una webquest o una tasca amb diverses activitats per a treballar les competències bàsiques d’educació secundària. L’objectiu és que l’alumne entengui els processos econòmics i socials lligats a la globalització i que sigui capaç de presentar propostes de solució als problemes que es plantegen.

A Espanya, a més de poder incloure en diverses matèries optatives, entra en temari en els cursos de Ciències Socials de 3r d’ESO (forma la part final del bloc d’economia) en Ciències Socials de 4t d’ESO (forma la part final d’Història Contemporània) 1r Batxiller Història Contemporània (forma la part final d’Història Contemporània) i en Economia de 1r Batxiller.

S’estructura en 5 sessions mínimes que estan explicades en aquesta guia de suport al professor:

En resum s’organitza així:

1a sessió. Explicació del concepte de globalització i dels aspectes positius. Es pot usar la presentació de diapositives de suport (primera part):

2a sessió. Activitat ROL-PLAY en què es fa una simulació sobre el funcionament de l’economia globalitzada. Tot i que la dinàmica de l’activitat paper-play ha estat molt estudiada, no deixa de ser un esquema simplista i per tant imprecís del funcionament econòmic, però aconsegueix el seu objectiu en mostrar clarament diversos aspectes negatius. Guia per a l’activitat Paper-play:
3a sessió. Es continua explicant els aspectes negatius de la globalització a partir de la presentació audiovisual superior (segona part) oa partir de la informació que apareix a la guia del professor.

4a sessió. Cerca de propostes de solució a Internet a l’aula d’informàtica. Si no es pot accedir a l’aula d’informàtica aquesta sessió pot suprimir i es mana la tasca d’investigació com a tasca per fer a casa.
5a i 6a sessió. Posada en comú de les propostes de solució per mitjà d’un debat públic. Es poden llegir una a una les propostes i es fa una crítica argumentada. A l’annex «Guia per a les activitats finals» es donen alguns consells per reorientar del debat cap a alguna cosa constructiu.

Podria augmentar-se el nombre de sessions per a aquesta part si s’estableix un debat fructífer i els alumnes s’impliquen.

Per iniciar les sessions finals poden projectar a classe aquest vídeo sobre els paradisos fiscals:
Tots els documents (guies i presentació) es poden descarregar i editar lliurement ja que estan sota una llicència Creative Commons (no es pot usar amb objectius comercials i s’ha de fer referència a la font original).

Unitat Didàctica preparada per Francisco Ayén  traduida por Vicente Oltra i Jose Alberto Moreno per  el comitè d’educació d’ATTAC Alacant i revisada pel comitè científic d’ATTAC Alacant

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el grup ATTAC de la seva localitat .

Unitat didàctica sobre la globalització (versió valencià/català)

Gràcies al treball dels meus companys d’ATTAC Alacant, la unitat didàctica sobre la globalització s’ha traduït al català / valencià.

Unitat didàctica sobre la globalització que pot plantejar com una webquest o una tasca amb diverses activitats per a treballar les competències bàsiques d’educació secundària. L’objectiu és que l’alumne entengui els processos econòmics i socials lligats a la globalització i que sigui capaç de presentar propostes de solució als problemes que es plantegen.

A Espanya, a més de poder incloure en diverses matèries optatives, entra en temari en els cursos de Ciències Socials de 3r d’ESO (forma la part final del bloc d’economia) en Ciències Socials de 4t d’ESO (forma la part final d’Història Contemporània) 1r Batxiller Història Contemporània (forma la part final d’Història Contemporània) i en Economia de 1r Batxiller.

S’estructura en 5 sessions mínimes que estan explicades en aquesta guia de suport al professor:

En resum s’organitza així:

1a sessió. Explicació del concepte de globalització i dels aspectes positius. Es pot usar la presentació de diapositives de suport (primera part):

2a sessió. Activitat ROL-PLAY en què es fa una simulació sobre el funcionament de l’economia globalitzada. Tot i que la dinàmica de l’activitat paper-play ha estat molt estudiada, no deixa de ser un esquema simplista i per tant imprecís del funcionament econòmic, però aconsegueix el seu objectiu en mostrar clarament diversos aspectes negatius. Guia per a l’activitat Paper-play:
3a sessió. Es continua explicant els aspectes negatius de la globalització a partir de la presentació audiovisual superior (segona part) oa partir de la informació que apareix a la guia del professor.

4a sessió. Cerca de propostes de solució a Internet a l’aula d’informàtica. Si no es pot accedir a l’aula d’informàtica aquesta sessió pot suprimir i es mana la tasca d’investigació com a tasca per fer a casa.
5a i 6a sessió. Posada en comú de les propostes de solució per mitjà d’un debat públic. Es poden llegir una a una les propostes i es fa una crítica argumentada. A l’annex «Guia per a les activitats finals» es donen alguns consells per reorientar del debat cap a alguna cosa constructiu.

Podria augmentar-se el nombre de sessions per a aquesta part si s’estableix un debat fructífer i els alumnes s’impliquen.

Per iniciar les sessions finals poden projectar a classe aquest vídeo sobre els paradisos fiscals:
Tots els documents (guies i presentació) es poden descarregar i editar lliurement ja que estan sota una llicència Creative Commons (no es pot usar amb objectius comercials i s’ha de fer referència a la font original).

Unitat Didàctica preparada per Francisco Ayén  traduida por Vicente Oltra i Jose Alberto Moreno per  el comitè d’educació d’ATTAC Alacant i revisada pel comitè científic d’ATTAC Alacant

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el grup ATTAC de la seva localitat .

Globalización incompleta. Unidad didáctica

Unidad didáctica sobre la globalización que puede plantearse como una webquest o una tarea con varias actividades para trabajar las competencias básicas  de educación secundaria. El objetivo es que el alumno entienda los procesos económicos y sociales ligados a la globalización y que sea capaz de presentar propuestas de solución a los problemas que se plantean.

En España, además de poder incluirse en varias materias optativas, entra en temario en los cursos de Ciencias Sociales de 3º ESO (forma la parte final del bloque de economía) en  Ciencias Sociales de 4º ESO (forma la parte final de Historia Contemporánea) 1º Bachiller Historia Contemporánea (forma la parte final de Historia Contemporánea) y en Economía de 1º Bachiller

Se estructura en 5 sesiones mínimas que están explicadas en esta guía de apoyo al profesor: 
1ª sesión. Explicación del concepto de globalización y de los aspectos positivos. Se puede usar la presentación de diapositivas de apoyo (primera parte):

2ª sesión. Actividad ROL-PLAY en la que se hace una simulación sobre el funcionamiento de la economía globalizada. Aunque la dinámica de la actividad rol-play ha sido muy estudiada, no deja de ser un esquema simplista y por lo tanto impreciso  del funcionamiento económico, pero logra su objetivo al mostrar claramente varios aspectos negativos. Guía para la actividad Rol-play:
3ª sesión. Se continúa explicando los aspectos negativos de la globalización a partir de la presentación audiovisual superior (segunda parte) o a partir de la información que aparece en la guía del profesor. 

4ª sesión. Búsqueda de propuestas de solución en Internet en el aula de informática. Si no se puede acceder al aula de informática esta sesión puede suprimirse y se manda la labor de investigación como tarea para hacer en casa.  
5ª y 6ª sesión. Puesta en común de las propuestas de solución por medio de un debate público. Se pueden leer  una a una las propuestas y se hace una crítica argumentada. En el anexo “Guía para las actividades finales” se dan algunos consejos para reorientar del debate hacia algo constructivo. 
Como apoyo al profesor recomiendo visualizar la segunda parte de esta presentación donde se explica el origen de la crisis y la posibles soluciones. 

Podría aumentarse el número de sesiones para esta parte si se establece un debate fructífero y los alumnos se implican.

Para iniciar las sesiones finales pueden proyectarse en clase este vídeo sobre los paraísos fiscales: 
Todos los documentos (guías y presentación) se pueden descargar y editar libremente ya que están bajo una licencia Creative commons (no se pueden usar con objetivos comerciales y se debe hacer referencia a la fuente original).
Para más información póngase en contacto con el grupo ATTAC de su localidad.

Globalización incompleta. Unidad didáctica

Unidad didáctica sobre la globalización que puede plantearse como una webquest o una tarea con varias actividades para trabajar las competencias básicas  de educación secundaria. El objetivo es que el alumno entienda los procesos económicos y sociales ligados a la globalización y que sea capaz de presentar propuestas de solución a los problemas que se plantean.

En España, además de poder incluirse en varias materias optativas, entra en temario en los cursos de Ciencias Sociales de 3º ESO (forma la parte final del bloque de economía) en  Ciencias Sociales de 4º ESO (forma la parte final de Historia Contemporánea) 1º Bachiller Historia Contemporánea (forma la parte final de Historia Contemporánea) y en Economía de 1º Bachiller

Se estructura en 5 sesiones mínimas que están explicadas en esta guía de apoyo al profesor: 
1ª sesión. Explicación del concepto de globalización y de los aspectos positivos. Se puede usar la presentación de diapositivas de apoyo (primera parte):

2ª sesión. Actividad ROL-PLAY en la que se hace una simulación sobre el funcionamiento de la economía globalizada. Aunque la dinámica de la actividad rol-play ha sido muy estudiada, no deja de ser un esquema simplista y por lo tanto impreciso  del funcionamiento económico, pero logra su objetivo al mostrar claramente varios aspectos negativos. Guía para la actividad Rol-play:
3ª sesión. Se continúa explicando los aspectos negativos de la globalización a partir de la presentación audiovisual superior (segunda parte) o a partir de la información que aparece en la guía del profesor. 

4ª sesión. Búsqueda de propuestas de solución en Internet en el aula de informática. Si no se puede acceder al aula de informática esta sesión puede suprimirse y se manda la labor de investigación como tarea para hacer en casa.  
5ª y 6ª sesión. Puesta en común de las propuestas de solución por medio de un debate público. Se pueden leer  una a una las propuestas y se hace una crítica argumentada. En el anexo “Guía para las actividades finales” se dan algunos consejos para reorientar del debate hacia algo constructivo. 
Como apoyo al profesor recomiendo visualizar la segunda parte de esta presentación donde se explica el origen de la crisis y la posibles soluciones. 

Podría aumentarse el número de sesiones para esta parte si se establece un debate fructífero y los alumnos se implican.

Para iniciar las sesiones finales pueden proyectarse en clase este vídeo sobre los paraísos fiscales: 
Todos los documentos (guías y presentación) se pueden descargar y editar libremente ya que están bajo una licencia Creative commons (no se pueden usar con objetivos comerciales y se debe hacer referencia a la fuente original).
Para más información póngase en contacto con el grupo ATTAC de su localidad.

EUROPA. ¿TRES VELOCIDADES? Riesgo de pobreza en la UE.

Vuelvo a recoger un documento de la magnífica página dinámicas geográficas en las que se realiza un mapa del índice de pobreza en la U E. Un rápido vistazo a los colores nos pueden llevar a rápidas conclusiones. En color verde nos encontramos la primera velocidad, la Europa rica. En ella encontramos las tradicionales zonas […]

TASA DE PARO Y NIVEL DE ESTUDIOS

¿QUIÉN PUEDE DECIR DESPUÉS DE ESTO QUE INVERTIR EN EDUCACIÓN NO ES RENTABLE? Tanto para el Estado (que pagaría menos paro y recaudaría más impuestos) como para la persona (que tendrá menos tasa de paro y empleos mejor pagados)